Όροι Χρήσης και Πολιτική Απορρήτου

Α. Γενικά – Σύμβαση Χρήσης
Η «TERRA NORD ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», και τον διακριτικό τίτλο «TERRA NORD ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΕ», (εφ’ εξής «Εταιρεία») η οποία εδρεύει στην Κηφισιά Αττικής, επί της οδού Θηβαΐδος 22, είναι η δημιουργός του δικτυακού τόπου www.troias-residences.gr (εφεξής ο «δικτυακός τόπος»). Ο επισκέπτης/χρήστης αποδέχεται τους κατωτέρω όρους χρήσης, οι οποίοι ισχύουν για το σύνολο του περιεχομένου, των σελίδων, των γραφικών, των εικόνων, των φωτογραφιών και των αρχείων που περιλαμβάνονται στον δικτυακό τόπο. Οι ήδη υπάρχουσες καθώς και οποιεσδήποτε νέες υπηρεσίες συμπεριληφθούν στον δικτυακό τόπο υπόκεινται στους παρόντες όρους χρήσης, εκτός αν ρητά αναφέρεται το αντίθετο. 
Η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί τους παρόντες όρους οποτεδήποτε χωρίς ειδοποίηση των χρηστών αυτής. Η εξακολούθηση της χρήσης του δικτυακού τόπου ακόμη και μετά τις όποιες αλλαγές σημαίνει την ανεπιφύλακτη εκ μέρους του επισκέπτη/χρήστη αποδοχή των όρων αυτών.
 
Β. Δικαιώματα Βιομηχανικής και Διανοητικής Ιδιοκτησίας – Ευθύνη Επισκέπτη/Χρήστη
Το περιεχόμενο (συμπεριλαμβανομένων των κειμένων, γραφικών, σημάτων και λογοτύπων) και ο σχεδιασμός του δικτυακού τόπου αποτελούν πνευματική ιδιοκτησία της Εταιρείας σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία και είναι διαθέσιμα μόνο για προσωπική και όχι εμπορική ή άλλη χρήση. Ως εκ τούτου, απαγορεύεται η αντιγραφή, η αναπαραγωγή, η επανέκδοση, η τροποποίηση και η μεταφορά τους με οποιοδήποτε τρόπο χωρίς τη γραπτή συγκατάθεση/άδεια της Εταιρείας. Η εμφάνιση του ως άνω περιεχομένου στον δικτυακό τόπο δεν δύναται να εκληφθεί ως μεταβίβαση ή εκχώρηση άδειας ή δικαιώματος χρήσης οποιουδήποτε εκ των ανωτέρω στοιχείων.
Όλα τα λοιπά προϊόντα ή υπηρεσίες που αναφέρονται στις σελίδες του παρόντος δικτυακού τόπου και φέρουν τα σήματα των αντίστοιχων οργανισμών, εταιρειών, συνεργατών, φορέων, ενώσεων ή εκδόσεων, αποτελούν δική τους πνευματική και βιομηχανική ιδιοκτησία και συνεπώς οι φορείς αυτοί φέρουν τη σχετική ευθύνη.
Ο επισκέπτης/χρήστης του δικτυακού τόπου οφείλει να συμμορφώνεται με τους κανόνες δικαίου και να απέχει από κάθε χρήση παράνομη και αντίθετη προς τα χρηστά ήθη. Ενδεικτικά αναφέρεται ότι ο χρήστης συμφωνεί ότι:
    • Δεν θα εμποδίσει κανέναν άλλο χρήστη από το να χρησιμοποιήσει τον δικτυακό τύπο προκαλώντας ζημιές στο περιεχόμενό του ή στον τρόπο λειτουργίας του.
    • Δεν θα προκαλέσει βλάβη στον δικτυακό τόπο με επιβλαβές λογισμικό (π.χ. που περιέχει ιούς) και δεν θα κάνει χρήση αρχείων ή προγραμμάτων, που έχουν σχεδιαστεί με σκοπό τη διακοπή, την πρόκληση βλάβης ή την καταστροφή του εξοπλισμού λειτουργίας οποιουδήποτε λογισμικού ή υλικού υπολογιστών ή τη συλλογή ή αποθήκευση προσωπικών δεδομένων άλλων χρηστών.
    • Δεν θα χρησιμοποιήσει οποιοδήποτε σύστημα εξόρυξης δεδομένων με σκοπό να αναπαράγει τον τρόπο πλοήγησης, παρουσίασης και δομής του συγκεκριμένου δικτυακού τόπου.
    • Δεν θα προβεί σε οποιαδήποτε ενέργεια που παραβιάζει ευρεσιτεχνία, εμπορικό σήμα, επαγγελματικό απόρρητο, πνευματικά δικαιώματα ή άλλα ιδιοκτησιακά δικαιώματα τρίτων.
Ο επισκέπτης/χρήστης των σελίδων και των υπηρεσιών του δικτυακού τόπου αναλαμβάνει την ευθύνη για οποιαδήποτε ζημία προκαλείται στον δικτυακό τόπο από κακή ή αθέμιτη χρήση των σχετικών υπηρεσιών.
 
Γ. Προστασία Δεδομένων
Η διαχείριση και προστασία των προσωπικών δεδομένων του χρήστη του δικτυακού τόπου διέπεται από τους όρους της παρούσας και τις σχετικές διατάξεις τόσο του Ελληνικού Δικαίου όσο και του Ευρωπαϊκού Δικαίου και Διεθνούς Δικαίου.
Ανήλικοι ή πρόσωπα δικαιοπρακτικά ανίκανα έχουν πρόσβαση στον δικτυακό τόπο μόνο ύστερα από τη συγκατάθεση των κηδεμόνων/δικαστικών συμπαραστατών τους και δεν υποχρεούνται να γνωστοποιήσουν τα προσωπικά τους στοιχεία.
Τα στοιχεία αυτά ουδέποτε γνωστοποιούνται σε τρίτα πρόσωπα (με εξαίρεση όπου προβλέπεται από τον Νόμο). Ο δικτυακός τόπος διατηρεί αρχεία με τα στοιχεία αυτά αποκλειστικά για λόγους επικοινωνίας, στατιστικούς και βελτίωσης των παρεχομένων υπηρεσιών του.
Σε κάθε περίπτωση ο χρήστης του δικτυακού τόπου έχει ανά πάσα στιγμή το δικαίωμα αφού επικοινωνήσει με την Εταιρεία και διαπιστώσει την ύπαρξη προσωπικού του αρχείου (πχ. όνομα, διεύθυνση, αριθμός τηλεφώνου, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που ενδεχομένως είχε ο ίδιος παλαιότερα παράσχει στην Εταιρεία) να ζητήσει τη διαγραφή, διόρθωση ή αλλαγή του σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα στην πολιτική απορρήτου. Στην περίπτωση αυτή, η Εταιρεία θα τροποποιήσει ή θα διαγράψει τα στοιχεία επικοινωνίας του χρήστη από τη βάση δεδομένων της το συντομότερο δυνατό.
Ο δικτυακός τόπος μπορεί να χρησιμοποιεί cookies για την αναγνώριση του χρήστη. Τα cookies είναι μικρά αρχεία κειμένου που αποθηκεύονται στο σκληρό δίσκο κάθε επισκέπτη και δεν λαμβάνουν γνώση οποιουδήποτε αρχείου από τον υπολογιστή του. Χρησιμοποιούνται για στατιστικούς λόγους προκειμένου να καθορίζονται οι περιοχές του δικτυακού τόπου που είναι χρήσιμες και δημοφιλείς. Για περισσότερες πληροφορίες αναφορικά με την πολιτική Cookies παρακαλούμε ανατρέξτε στην πολιτική απορρήτου.
 
Δ. Αποποίηση ευθύνης 
Η Εταιρεία καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια για την ομαλή λειτουργία του δικτυακού τόπου. Ωστόσο, αυτός ενδέχεται να μην είναι διαθέσιμος προσωρινά λόγω τεχνικών θεμάτων πέρα από τον έλεγχο της Εταιρείας. Υπό οποιεσδήποτε συνθήκες, συμπεριλαμβανομένης και της περίπτωσης αμέλειας, ο δικτυακός τόπος δεν ευθύνεται για οποιασδήποτε μορφής ζημία υποστεί ο επισκέπτης/χρήστης των σελίδων, υπηρεσιών, επιλογών και περιεχομένων του δικτυακού τόπου στις οποίες προβαίνει με δική του πρωτοβουλία και με τη γνώση των όρων του παρόντος. Η Εταιρεία αποποιείται όλες τις εγγυήσεις ότι ο διαδικτυακός τόπος, οι διακομιστές ή οποιοδήποτε e-mail που στέλνεται από την Εταιρεία είναι απαλλαγμένα από ιούς ή άλλα κακόβουλα προγράμματα. Ειδικότερα, o δικτυακός τόπος δεν ευθύνεται για τυχόν ειδικές, έμμεσες, συνακόλουθες ή περιστασιακές, θετικές ή αποθετικές ζημίες από επίσκεψη στον δικτυακό τόπο ή/και από χρήση των υπηρεσιών, ή των πληροφοριών που περιέχονται στον δικτυακό τόπο.
Η Εταιρεία μπορεί, σε οποιαδήποτε χρονική στιγμή, να μεταβάλει, αναστείλει ή διακόψει οποιαδήποτε επιμέρους λειτουργία του δικτυακού τόπου ή ενδέχεται να ανασταλεί/διακοπεί η λειτουργία από λόγους εκτός του ελέγχου της.
Η Εταιρεία καταβάλλει κάθε προσπάθεια προκειμένου ο δικτυακός τόπος να είναι ασφαλής για τους χρήστες αλλά δεν εγγυάται ότι οποιοδήποτε πρόγραμμα ή πληροφορία σε αυτόν είναι ελεύθερα από επιβλαβείς κώδικες-ιούς ή άλλα στοιχεία με καταστροφικές δυνατότητες για το σύστημα του υπολογιστή του χρήστη. Είναι αποκλειστική ευθύνη του κάθε χρήστη να εφαρμόζει κατάλληλο λογισμικό και να διασφαλίζει τις πληροφορίες και το σύστημα του.
 
Ε. Σύνδεσμοι (links) προς άλλους ιστοτόπους
Ο δικτυακός τόπος δεν ελέγχει τη διαθεσιμότητα, το περιεχόμενο, την πολιτική προστασίας των προσωπικών δεδομένων, την ποιότητα και την πληρότητα των υπηρεσιών άλλων δικτυακών τόπων και σελίδων στα οποία παραπέμπει μέσω «δεσμών», hyperlinks ή διαφημιστικών banners. Συνεπώς για οποιοδήποτε πρόβλημα παρουσιασθεί κατά την επίσκεψη/χρήση τους οφείλετε να απευθύνεστε απευθείας στους αντίστοιχους δικτυακούς τόπους και σελίδες, οι οποίοι και φέρουν τη σχετική ευθύνη για την παροχή των υπηρεσιών τους. Ο δικτυακός τόπος σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να θεωρηθεί ότι ενστερνίζεται ή αποδέχεται το περιεχόμενο ή τις υπηρεσίες των δικτυακών τόπων και των σελίδων στα οποία παραπέμπει ή ότι συνδέεται με αυτά κατά οποιονδήποτε άλλο τρόπο.
 
ΣΤ. Εφαρμοστέο δίκαιο, δωσιδικία και λοιποί όροι
Οι ως άνω όροι και προϋποθέσεις διέπονται και συμπληρώνονται από το ελληνικό δίκαιο, το δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τις σχετικές διεθνείς συνθήκες. Οποιαδήποτε διάταξη των ανωτέρω όρων καταστεί αντίθετη προς το νόμο, παύει αυτοδικαίως να ισχύει και αφαιρείται από το παρόν, χωρίς να θίγεται η ισχύς των λοιπών όρων. Αποκλειστικά αρμόδια δικαστήρια για τυχόν αναφυόμενες διαφορές είναι τα Δικαστήρια Αθηνών.
Το παρόν αποτελεί τη συνολική συμφωνία μεταξύ του δικτυακού τόπου και του επισκέπτη/χρήστη των σελίδων και υπηρεσιών του και δε δεσμεύει παρά μόνο αυτούς. Καμία τροποποίηση των όρων αυτών δε θα λαμβάνεται υπόψη και δε θα αποτελεί τμήμα της συμφωνίας αυτής, εάν δεν έχει διατυπωθεί εγγράφως και δεν έχει ενσωματωθεί σε αυτή.


ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ

Η Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων ενημερώθηκε τελευταία τον Μάιο του 2018. Αφορά τόσο την παρούσα ιστοσελίδα όσο και υποσελίδες της, subdomains, mobile apps, τα προίόντα και τις υπηρεσίες μας. Σεβόμαστε το ιδιωτικό σας απόρρητο σας και χρησιμοποιούμε τις πληροφορίες που μας παρέχονται για να σας εξυπηρετήσουμε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. 
Παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά τους όρους της παρούσας πολιτικής. Σε περίπτωση που δεν συμφωνείτε με τους όρους που προβλέπονται στο παρόν τμήμα, οφείλετε να μην χρησιμοποιείτε την ιστοσελίδα και τα προϊόντα και υπηρεσίες μας, και να μην περιηγείστε στο περιεχόμενο των ιστοσελίδων μας. Παρακαλούμε μην μας στείλετε καμία από τις πληροφορίες σας εάν δεν θέλετε να χρησιμοποιηθούν με τους τρόπους που περιγράφονται στην παρούσα Πολιτική Απορρήτου και Προστασίας Δεδομένων.
Η διαχείριση και προστασία των προσωπικών δεδομένων του χρήστη του παρόντος διαδικτυακού τόπου και των υπηρεσιών μας υπόκειται στους παρόντες όρους χρήσης και είναι σύμφωνη με την ελληνική νομοθεσία και τις επιταγές του Ευρωπαϊκού Κανονισμού περί της προστασίας των προσωπικών δεδομένων GDPR. Δεδομένης της ραγδαίας ανάπτυξης των τεχνολογιών της πληροφορίας και του διαδικτύου, καθώς και της ελληνικής νομοθεσίας που δεν έχει διαμορφωθεί πλήρως, ώστε να καλύπτει κάθε πιθανή περίπτωση, οι παρόντες όροι διατυπώνονται με κάθε επιφύλαξη.


1. Πληροφορίες που συγκεντρώνουμε
Κατά τη συνήθη πορεία των εργασιών, θα συλλέγουμε τόσο προσωπικές πληροφορίες για εσάς όσο και μη προσωπικές πληροφορίες που σχετίζονται με εσάς. Οι πληροφορίες μοιράζονται με τους τρίτους παροχείς υπηρεσιών (όπως παρόχους φιλοξενίας) με σκοπό την παροχή των υπηρεσιών που ζητάτε.

Αυτοματοποιημένες πληροφορίες.
Όταν επισκέπτεστε τον ιστότοπό μας, ενδέχεται επίσης να συλλέξουμε ορισμένες πληροφορίες μέσω της χρήσης "cookies" και άλλων αυτοματοποιημένων μέσων. Τα cookies είναι μικρά κομμάτια πληροφοριών που αποθηκεύονται από το πρόγραμμα περιήγησης στον σκληρό δίσκο του υπολογιστή σας. Οι πληροφορίες αυτές μπορούν να περιλαμβάνουν τις ακόλουθες πληροφορίες:
• Ημερομηνία και ώρα
• Αρχική IP διεύθυνση
• Όνομα χώρου
• Τύπος προγράμματος περιήγησης και λειτουργικού συστήματος που χρησιμοποιείται (εάν παρέχεται από το πρόγραμμα περιήγησης)
• Διεύθυνση URL της σελίδας υποβολής (εφόσον παρέχεται από το πρόγραμμα περιήγησης).
• Το αίτημά σας
• Κατάσταση ολοκλήρωσης της αίτησης
• Γεωγραφική θέση ή
• Γλωσσικές προτιμήσεις

2.Χρήση πληροφοριών
Συνήθως, θα χρησιμοποιήσουμε και θα επεξεργαστούμε τις πληροφορίες σας για:
• να δημιουργήσουμε περιεχόμενο σχετικό με τους επισκέπτες μας.
• να βελτιώσουμε την ιστοσελίδα και τις σελίδες κοινωνικών μέσων και να διασφαλίσουμε ότι το περιεχόμενό τους παρουσιάζεται με τον πιο αποτελεσματικό τρόπο για εσάς.
• να σας παρέχουμε πληροφορίες που ζητάτε από εμάς ή που μπορεί να σας ενδιαφέρουν.
• Αξιολόγηση και κατανόηση των γενικών τάσεων και προτύπων της επιχείρησής μας.
• να συντάξουμε ανώνυμα συγκεντρωτικά στατιστικά στοιχεία που θα μας επιτρέψουν να κατανοήσουμε τον τρόπο με τον οποίο οι χρήστες χρησιμοποιούν τους ιστότοπούς μας και να μας βοηθήσουν να βελτιώσουμε τη δομή των ισοτόπων μας και την παροχή υπηρεσιών μας ή των προϊόντων μας.
• νομικές απαιτήσεις.
• να παρέχουμε τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες που ζητάτε από εμάς
• να βελτιώσουμε τα προϊόντα και τις υπηρεσίες μας

Μπορούμε να επεξεργαστούμε τα προσωπικά σας στοιχεία τόσο αυτοματοποιημένα όσο και χειροκίνητα. Μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε τις πληροφορίες σας με άλλους τρόπους για τους οποίους παρέχουμε συγκεκριμένη ειδοποίηση κατά τη στιγμή της συλλογής.

3. Κοινή χρήση πληροφοριών
Δεν πωλούμε, αποκαλύπτουμε με άλλο τρόπο ή μοιράζουμε πληροφορίες που συλλέγουμε και διατηρούμε για εσάς, εκτός από τις περιπτώσεις που περιγράφονται στην παρούσα Πολιτική. Μπορούμε να μοιραστούμε πληροφορίες με παρόχους υπηρεσιών που εκτελούν λειτουργίες και υπηρεσίες για λογαριασμό μας. Αυτά τα τρίτα μέρη θα διορίζονται ως επεξεργαστές δεδομένων και θα τους παρέχονται μόνο οι πληροφορίες που απαιτούνται για την εκτέλεση των υπηρεσιών για λογαριασμό μας, αλλά δεν έχουν εξουσιοδοτηθεί να χρησιμοποιούν αυτές τις πληροφορίες για οποιονδήποτε άλλο σκοπό. Μπορούμε να αποκαλύψουμε πληροφορίες σχετικά με εσάς, εάν απαιτηθεί βάσει νόμου ή νομικής διαδικασίας ή σε απάντηση αιτήματος αρχών επιβολής του νόμου.

4. Τα δικαιώματά σας
Έχετε συγκεκριμένα δικαιώματα στις πληροφορίες που λαμβάνουμε σχετικά με σας, όπως προβλέπεται ρητά από τον ισχύοντα νόμο. Μπορείτε να ζητήσετε πρόσβαση σε αντίγραφο των πληροφοριών που διατηρούμε για εσάς, να ενημερώσετε, να αποσύρετε, να τροποποιήσετε ή να διορθώσετε τις πληροφορίες και, σε ορισμένες περιπτώσεις, μπορεί να αντιταχθείτε στη χρήση των πληροφοριών σας. Έχετε επίσης το δικαίωμα να μας ζητήσετε να σας στείλουμε μηνύματα μάρκετινγκ, είτε με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο είτε με άλλο τρόπο. Για να ασκήσετε αυτά τα δικαιώματα ή να υποβάλλετε μια καταγγελία ή να υποβάλετε μια ερώτηση σχετικά με τις πρακτικές προστασίας προσωπικών δεδομένων, επικοινωνήστε μαζί μας. Θα βρείτε τα στοιχεία επικοινωνίας μας στο τέλος αυτής της πολιτικής. Για να προστατεύσουμε το απόρρητο σας και να διατηρήσουμε την ασφάλεια, μπορούμε να λάβουμε μέτρα για να επαληθεύσουμε την ταυτότητά σας προτού προβούμε σε οποιαδήποτε ενέργεια. Λάβετε υπόψη ότι εάν αποκλείσετε τη χρήση των πληροφοριών σας όπως περιγράφεται παραπάνω, δεν θα μπορέσουμε να καταργήσουμε τις πληροφορίες σας από τις βάσεις δεδομένων τρίτων με τους οποίους έχουμε ήδη κοινοποιήσει τις πληροφορίες σας, με τη συγκατάθεσή σας. Θα πρέπει να επικοινωνήσετε με αυτά τα τρίτα μέρη για να εξαιρεθείτε άμεσα.

5. Μεταφορά δεδομένων
Μπορούμε να μεταφέρουμε και να αποθηκεύουμε τις πληροφορίες που συλλέγουμε σχετικά με εσάς σε χώρες εκτός της χώρας στην οποία συλλέχθηκαν αρχικά οι πληροφορίες, συμπεριλαμβανομένων των Ηνωμένων Πολιτειών, του Καναδά ή άλλων προορισμών εκτός του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΕΟΧ). Αυτές οι χώρες ενδέχεται να μην έχουν τους ίδιους νόμους προστασίας δεδομένων με τη χώρα στην οποία παρείχατε τις πληροφορίες. Υποβάλλοντας τις πληροφορίες σας σε εμάς, συμφωνείτε με αυτή τη μεταφορά, αποθήκευση και επεξεργασία.

6. Ασφάλεια
Λαμβάνουμε πολύ σοβαρά υπόψη την ασφάλεια πληροφοριών και προσπαθούμε να συμμορφωνόμαστε με τις υποχρεώσεις μας ανά πάσα στιγμή. Ωστόσο, καμία μετάδοση μέσω ιστού ή ηλεκτρονικού ταχυδρομείου δεν προστατεύεται ποτέ πλήρως. Για παράδειγμα, το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο που αποστέλλεται προς ή από τον ιστότοπο ενδέχεται να μην προστατεύεται. Πρέπει να λάβετε μέριμνα αυτού και να αποφασίσετε ποιες πληροφορίες θα μας στείλετε μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Για τη δική σας προστασία, σας ενθαρρύνουμε να μην συμπεριλάβετε ευαίσθητα προσωπικά στοιχεία, πιστωτικές κάρτες ή παρόμοια δεδομένα σε οποιοδήποτε e-mail που μας στείλετε.

7. Διατήρηση δεδομένων
Διατηρούμε τις πληροφορίες σας για όσο χρονικό διάστημα απαιτείται για την εκπλήρωση των σκοπών και την παροχή υπηρεσιών για τους οποίους συλλέγονται, εκτός αν ορίζεται διαφορετικά από το νόμο. Το χρονικό διάστημα που κρατάμε τις πληροφορίες σας ποικίλλει ανάλογα με τις υποχρεώσεις που πρέπει να πληρούνται.

8. Σύνδεσμοι με άλλους ιστοτόπους
Οι ιστότοποί μας ενδέχεται να παρέχουν συνδέσμους ή να περιλαμβάνουν συνδέσμους από άλλους ιστότοπους. Αυτές οι ιστοσελίδες λειτουργούν ανεξάρτητα από εμάς. Έχετε πρόσβαση σε τέτοιους συνδεδεμένους ιστότοπους με δική σας ευθύνη. Αυτοί οι ιστότοποι δεν υπόκεινται στην παρούσα Πολιτική. Οι συνδεδεμένοι ιστότοποι ενδέχεται να έχουν τις δικές τους πολιτικές απορρήτου και προστασίας πολιτικής προστασίας δεδομένων, τις οποίες σας προτείνουμε να ελέγξετε. Στο βαθμό που οι συνδεδεμένοι ιστότοποι που επισκέπτεστε δεν ανήκουν ή ελέγχονται από εμάς, δεν είμαστε υπεύθυνοι για το περιεχόμενο των δικτυακών τόπων, οποιαδήποτε χρήση των ιστότοπων ή τις πρακτικές απορρήτου των ιστότοπων.

9. Cookies
Η πρόσβαση σε αυτόν τον ιστότοπο συνεπάγεται τη χρήση cookies. Χρησιμοποιούμε cookies και παρόμοιες τεχνολογίες παρακολούθησης, όπως pixels και web beacons, για να συλλέγουμε πληροφορίες σχετικά με τους επισκέπτες στους ιστότοπούς μας (καθώς μας επιτρέπουν να βελτιώνουμε τους ιστότοπούς μας και να παρέχουμε καλύτερες και πιο εξατομικευμένες υπηρεσίες). Λάβετε υπόψη ότι δεν συλλέγουμε προσωπικές πληροφορίες με τη χρήση cookies και δεν εγκαθιστούμε καμία εφαρμογή στη συσκευή σας χρησιμοποιώντας cookies. Ο μόνος τρόπος με τον οποίο τα προσωπικά στοιχεία ενός χρήστη μπορούν να συμπεριληφθούν σε ένα αρχείο cookie είναι αν ο χρήστης προμηθεύσει προσωπικά αυτές τις πληροφορίες στον διακομιστή. Όταν αποκτάτε πρόσβαση στους ιστοτόπους μας, θα λάβετε μια ξεκάθαρη ειδοποίηση που θα σας ενημερώνει ότι ο ιστότοπος που επισκέπτεστε σκοπεύει να χρησιμοποιήσει τα cookies και ότι: i. συνεχίζοντας να χρησιμοποιείτε τον ιστότοπο μας δίνετε τη συγκατάθεσή σας για τη χρήση τους. ή ii. πρέπει να κάνετε κλικ σε ένα πλαίσιο "Αποδέχομαι" για να τοποθετηθούν τα cookies.
Εκτός αν έχετε προσαρμόσει τη ρύθμιση του προγράμματος περιήγησής σας έτσι ώστε να απορρίψει τα cookies από τους ιστοτόπους μας, το σύστημά μας θα εκδώσει cookies. Τα περισσότερα προγράμματα περιήγησης θα σας ενημερώσουν για το πώς θα σταματήσετε την αποδοχή νέων cookies, τον τρόπο ειδοποίησης όταν λάβετε ένα νέο cookie και τον τρόπο απενεργοποίησης των υφιστάμενων cookies. Μπορείτε να μάθετε πώς να το κάνετε αυτό για το συγκεκριμένο πρόγραμμα περιήγησης κάνοντας κλικ στο "βοήθεια" στο μενού του προγράμματος περιήγησης ή επισκεφθείτε τις ιστοσελίδες www.allaboutcookies.org, www.youronlinechoices.eu. Σημειώστε, ωστόσο, ότι χωρίς τα cookies μπορεί να μην μπορείτε να επωφεληθείτε πλήρως από όλες τις λειτουργίες των ιστοτόπων μας.

Τι είναι τα cookies;
Ένα cookie είναι ένα μικρό κομμάτι δεδομένων που ένας ιστότοπος ζητάει από το πρόγραμμα περιήγησής σας να αποθηκεύεται στον υπολογιστή ή την κινητή συσκευή σας. Το cookie επιτρέπει στον ιστότοπο να "θυμάται" τις ενέργειες ή τις προτιμήσεις σας με την πάροδο του χρόνου και γενικά να βελτιώνει την εμπειρία του χρήστη. Μπορεί επίσης να σας βοηθήσει να διασφαλίσετε ότι οι διαφημίσεις που βλέπετε στο διαδίκτυο είναι πιο σχετικές με εσάς και τα ενδιαφέροντά σας.

Cookies που μπορεί να χρησιμοποιούμε
Μια λίστα με όλα τα cookies που μπορούν να χρησιμοποιηθούν στον ιστότοπο ανά κατηγορία παρουσιάζεται παρακάτω.
- Session Cookies: Τα Session Cookies διαρκούν μόνο για τη διάρκεια της επίσκεψής σας και διαγράφονται όταν κλείνετε το πρόγραμμα περιήγησής σας. Αυτά διευκολύνουν διάφορες εργασίες, όπως να επιτρέπουν σε έναν ιστότοπο να αναγνωρίσει ότι ένας χρήστης μιας συγκεκριμένης συσκευής πλοηγείται από μια σελίδα σε μια σελίδα, υποστηρίζοντας την ασφάλεια του ιστοτόπου ή τις βασικές λειτουργίες.
- Persistent Cookies: Τα Persistent Cookies διαρκούν και αφού κλείσετε το πρόγραμμα περιήγησής σας και επιτρέπουν σε έναν ιστότοπο να "θυμάται" τις ενέργειες και τις προτιμήσεις σας. Μερικές φορές τα Persistent Cookies χρησιμοποιούνται από ιστότοπους για την παροχή στοχευμένης διαφήμισης βάσει του ιστορικού περιήγησης της συσκευής και για την ανάλυση επισκέψεων στον στον ιστότοπό μας. Αυτά τα cookies μας βοηθούν να κατανοήσουμε πώς φτάνουν οι χρήστες και χρησιμοποιούν τον ιστότοπό μας για να βελτιώσουμε τις υπηρεσίες μας.
- Essential Cookies: Τα Essential Cookies σας επιτρέπουν να περιηγηθείτε στον ιστότοπο και να χρησιμοποιείτε τα χαρακτηριστικά του. Αυτά τα cookies δεν συλλέγουν πληροφορίες σχετικά με εσάς για τους σκοπούς του μάρκετινγκ.
- Performance cookies: Αυτά τα cookies συλλέγουν πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο οι επισκέπτες χρησιμοποιούν έναν ιστότοπο, για παράδειγμα ποιες σελίδες επισκέπτονται οι επισκέπτες συχνότερα και αν λαμβάνουν μηνύματα σφάλματος από ιστοσελίδες. Όλες οι πληροφορίες που συλλέγουν αυτά τα cookies χρησιμοποιούνται μόνο για να βελτιωθεί η λειτουργία ενός ιστότοπου, η εμπειρία του χρήστη και η βελτιστοποίηση της διαφήμισής μας.
- Functionality cookies: Αυτά τα cookies επιτρέπουν στον ιστότοπο να "θυμάται" τις επιλογές που κάνετε (όπως το όνομα χρήστη σας). Οι πληροφορίες που συλλέγουν αυτά τα cookies είναι ανώνυμες (δηλ. Δεν περιέχουν το όνομα, τη διεύθυνση κ.λπ.) και δεν παρακολουθούν τη δραστηριότητα περιήγησης σε άλλους ιστότοπους.
- Targeting Cookies: Αυτά τα cookies συλλέγουν διάφορα στοιχεία σχετικά με τις συνήθειες περιήγησής σας. Τοποθετούνται συνήθως από διαφημιστικά δίκτυα τρίτων. "Θυμούνται" ότι επισκεφθήκατε έναν ιστότοπο και οι πληροφορίες αυτές μοιράζονται με άλλους οργανισμούς, όπως εκδότες πολυμέσων. Αυτές οι οργανώσεις το κάνουν για να σας προσφέρουν στοχευμένες διαφημίσεις πιο σχετικές με εσάς και τα ενδιαφέροντά σας.
- Third Party Cookies: Λάβετε υπόψη ότι τρίτα μέρη (συμπεριλαμβανομένων, για παράδειγμα, διαφημιστικών δικτύων, δικτύων κοινωνικών μέσων ενημέρωσης και παρόχων εξωτερικών υπηρεσιών όπως υπηρεσίες ανάλυσης επισκεψιμότητας ιστού) μπορούν επίσης να χρησιμοποιούν cookies, στα οποία δεν έχουμε κανένα έλεγχο. Αυτά τα cookies είναι πιθανό να είναι cookies αναλυτικής / απόδοσης ή cookies στόχευσης. Συνιστούμε να ελέγξετε τις σχετικές πολιτικές απορρήτου των παρόχων αυτών για πληροφορίες σχετικά με τυχόν cookies που μπορούν να χρησιμοποιηθούν.

Χρησιμοποιώντας τις ρυθμίσεις του προγράμματος περιήγησης για τη διαχείριση των cookies.
Το μενού Βοήθεια στη γραμμή μενού των περισσότερων προγραμμάτων περιήγησης στο διαδίκτυο θα σας δώσει πληροφορίες για το πώς να αποτρέψετε το πρόγραμμα περιήγησής σας από την αποδοχή νέων cookies, τον τρόπο διαγραφής των cookies, τον τρόπο με τον οποίο το πρόγραμμα περιήγησης θα σας ειδοποιήσει όταν λάβετε ένα νέο cookie και πώς να απενεργοποιήσετε τα cookies εντελώς. Μπορείτε επίσης να απενεργοποιήσετε ή να διαγράψετε παρόμοια δεδομένα που χρησιμοποιούνται από τα πρόσθετα των προγραμμάτων περιήγησης, όπως τα Flash cookies. Ωστόσο, επειδή τα cookies σας επιτρέπουν να επωφεληθείτε από ορισμένες από τις βασικές λειτουργίες της Ιστοσελίδας, σας συνιστούμε να αφήσετε τα cookies σας ενεργοποιημένα.

10.Περιορισμός της ευθύνης
Δεν δηλώνουμε με κανέναν τρόπο ότι οι πληροφορίες που περιέχονται στον ιστότοπο είναι κατάλληλες για οποιοδήποτε σκοπό. Όλες οι πληροφορίες παρέχονται "ως έχουν" χωρίς καμία εγγύηση οποιουδήποτε είδους. Σε κάθε περίπτωση, η εταιρεία μας, καθώς και οι συνεργάτες, η διοίκηση, το προσωπικό και οι μέτοχοι της Εταιρείας, ουδεμία ευθύνη ή υποχρέωση αποζημίωσης φέρουν για οποιαδήποτε αξίωση και ζημία, άμεση ή έμμεση ή αποθετική, περιουσιακή ή ηθική, η οποία δύναται να προκύπτει από τη μη απρόσκοπτη λειτουργία της ιστοσελίδας ή των υπηρεσιών της, λόγω του περιεχομένου ή τεχνικού προβλήματος ή λόγω βλαπτικών ενεργειών από τρίτους χρήστες για οποιαδήποτε άλλη αιτία.

11. Ενημερώσεις πολιτικής προστασίας δεδομένων
Διατηρούμε το δικαίωμα να τροποποιήσουμε αυτή την Πολιτική Απορρήτου και Προστασίας Δεδομένων ανά πάσα στιγμή. Θα πρέπει να εξετάζετε συχνά αυτήν την πολιτική Απορρήτου και Προστασίας Δεδομένων. Αν προβούμε σε ουσιαστικές αλλαγές σε αυτήν την πολιτική, ενδέχεται να σας ειδοποιήσουμε στον ιστότοπό μας, με μια ανάρτηση ιστολογίου, με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο ή με οποιαδήποτε μέθοδο που καθορίζουμε. Η μέθοδος που θα επιλέξουμε είναι κατά την κρίση μας. Επίσης, θα αλλάξουμε την ημερομηνία "Τελευταία ενημέρωση" στην αρχή αυτής της Πολιτικής Απορρήτου και Προστασίας Δεδομένων. Οποιεσδήποτε αλλαγές πραγματοποιήσαμε στην Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων ισχύουν από την τελευταία αυτή Ενημερωμένη ημερομηνία και αντικαθιστούν όλες τις προηγούμενες Πολιτικές Απορρήτου και Προστασίας Δεδομένων.

12. Πώς να επικοινωνήσετε μαζί μας
Εάν έχετε οποιεσδήποτε ερωτήσεις ή σχόλια σχετικά με αυτήν την Πολιτική Απορρήτου και Προστασίας Δεδομένων , τη χρήση cookies, αν θέλετε να ενημερώσουμε τις πληροφορίες που έχουμε σχετικά με εσάς ή τις προτιμήσεις σας ή να ασκήσετε τα δικαιώματά σας για πρόσβαση, διόρθωση, κλείδωμα ή διαγραφή, επικοινωνήστε μαζί μας μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη διεύθυνση info@troias-residences.gr.
Terranord
Πληροφορίες
Τηλ: (+30) 210 8181 562
© 2023 Troias Residences. All rights reserved.